Odwiedź nasNetFotoLab
Zniżki dla członków LTF za okazaniem ważnej legitymacji

STATUT
LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO im. EDWARDA HARTWIGA

 

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga w skrócie: LTF. Jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga jest obszar Polski i Unii Europejskiej.

§ 3

Siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga jest miasto Lublin.

§ 4

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga posiada osobowość prawną.

§ 5

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga  używa pieczęci okrągłej z napisem LTF i pełną nazwą stowarzyszenia w otoku.

§ 6

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga  może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń fotograficznych, których cele statutowe są zbieżne z celami lub sprzyjają realizacji celów statutowych LTF.


II Cele i działalność Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga

§ 7

Celem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga  jest:

1. działalność edukacyjna poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności fotograficznych wśród wszystkich zainteresowanych oraz upowszechnianie twórczości fotograficznej,

2. wszechstronny rozwój artystyczny członków stowarzyszenia,

3. działalność kulturalna, propagowanie i współuczestniczenie w rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem fotografii we wszystkich jej formach,

4. reprezentowanie interesów twórczych członków LTF oraz ochronę ich praw autorskich w kraju
i za granicą

5. promocja miasta Lublina oraz regionu lubelskiego poprzez twórczość fotograficzną realizowaną w różnych formach działalności.

§ 8

Cel swój stowarzyszenie osiąga przez:

1. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, klubami i kołami fotograficznymi
o podobnych celach i zadaniach,

2. organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych, inicjowanie i wydawanie publikacji, wydawnictw obrazujących osiągnięcia i prezentację twórczości fotograficznej krajowej i zagranicznej,

3. organizowanie odczytów, plenerów, zebrań dyskusyjnych, pokazów prac, szkoleń w dziedzinie fotografii, historii sztuki i estetyki oraz wspieranie edukacji fotograficznej,

4. udział swoich członków w imprezach szkoleniowych i twórczych, organizowanych przez inne ośrodki w kraju i za granicą.

§ 9

LTF może prowadzić działalność gospodarczą, mającą na celu wsparcie swojej działalności statutowej. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany będzie na realizację celów statutowych i nie będzie przeznaczany do podziału między członków LTF.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie LTF dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

Członkostwo LTF nie daje uprawnień do zawodowego wykonywania prac z jakiejkolwiek dziedziny fotografii.

§ 11

Członkiem zwyczajnym LTF może być:

1. obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członka i zostanie przyjęty przez Zarząd LTF,

2. cudzoziemiec zgodnie z przepisami obowiązującymi obcokrajowców na terytorium RP.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do wspierania celów LTF deklarując stałą składkę.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd LTF.


§ 13

1. Członkiem honorowym może być obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiony praw publicznych, jak również cudzoziemiec posiadający wybitne osiągnięcia
w dziedzinie fotograficznej działalności artystycznej, naukowej, publicystycznej lub organizacyjnej.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków LTF, zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu LTF.

§ 14

1. Członek zwyczajny LTF, mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo:
a. wybierać i być wybranym do władz LTF,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności LTF,
c. korzystać z urządzeń Towarzystwa oraz brać udział w organizowanych przez LTF imprezach,
d. posiadać legitymację członkowską i znaczek LTF.

2. Członek honorowy ma prawo:
a. członka zwyczajnego zgodnie z ust. 1.
b. jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, ale może dobrowolnie ją opłacać
w dowolnej wysokości,

3. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział z głosem doradczym, a osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela,
w Walnych Zebraniach LTF,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności LTF.

§ 15

Członek zwyczajny LTF jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz LTF,
2. aktywnego uczestnictwa w działalności LTF i realizowania jego celów.
3. dbania o własny rozwój twórczy i propagowanie fotografii,
4. dbania o etykę i godnego reprezentowania LTF,
5. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez władze Towarzystwa.

§ 16

1. Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b. skreślenia z listy członków, uchwałą Zarządu LTF, na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d. prawomocnego wyroku sądu powszechnego o utracie praw publicznych,
e. Zgonu.

2. Decyzję o skreśleniu z listy członków LTF podejmuje Zarząd LTF.

3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

Kadencja władz LTF trwa 3 lata.

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga i może być zwyczajne lub  nadzwyczajne.


§ 19

1. Walne Zebrania Członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga zwołuje Zarząd LTF co rok w I kwartale roku.

2. Władze LTF wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków.

4. Za pełnienie funkcji we władzach LTF członkowie nie otrzymują wynagrodzenia,
ale mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością LTF Decyzję podejmuje Zarząd.

§ 20

Zarząd zwołuje Walne Zebrania Członków w drodze podjęcia uchwały, zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną na podany przez nich adres,  przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania, podając czas, miejsce i porządek obrad.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga:

1. jest zwoływane ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub pisemny wniosek 50 % członków zwyczajnych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie jego zwołania i proponowany porządek obrad,

2. zebranie musi być zwołane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty
złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane,

3. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winne być wysłane w sposób określony
w § 20.

§ 22

Walne Zebranie Członków dla kierowania obradami wybiera spośród członków niewchodzących w skład władz LTF: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego obrad oraz protokolanta.

§ 23

Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie i zmiana statutu LTF,

2. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności władz LTF
oraz odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków LTF, od których wniesiono odwołanie,

3. ocena działalności towarzystwa i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres kadencji,

4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego tj. bilansu i rachunku wyników za rok ubiegły,

5. podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki lub straty finansowej,

6. ustalenie składki członkowskiej i wpisowego,

7. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej kadencji,

8. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym,

9. rozpatrywanie wniosków członków LTF dotyczących działalności i rozwoju stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,

10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania LTF,

11. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia l sprzedaży majątku nieruchomego,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LTF do innych organizacji i stowarzyszeń fotograficznych.

§ 24

1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli jest obecnych na zebraniu ponad 50%
członków w I terminie, zaś w II terminie, bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

3. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego
i protokolanta zebrania.

§ 25

Zarząd LTF kieruje działalnością Towarzystwa pomiędzy Zebraniami Walnymi Członków i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed Zebraniem Walnym Członków.

§ 26

1. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.

2. W skład Zarządu wchodzą:
a. prezes,
b. 1-2 wiceprezesów,
c. sekretarz,
d. skarbnik,
e. oraz opcjonalnie do 3 członków.

3. Pierwsze zebranie Zarządu zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania. Na nim Zarząd dokonuje podziału funkcji, inne funkcje np. kronikarza wg potrzeb może przydzielić Zarząd członkom LTF.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w kwartale.

5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

7. Trzykrotna kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na posiedzeniach Zarządu może spowodować utratę mandatu.

8. Na miejsce członka Zarządu, który ustąpił lub utracił mandat, Zarząd może uzupełnić swój skład, spośród członków LTF, w ramach pełniącego obowiązki na okres do najbliższego zebrania walnego.

9. W trakcie kadencji Zarząd może zmienić przydzielone funkcje członkom Zarządu w koniecznych przypadkach.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

1. wykonanie uchwał Walnego Zebrania członków,

2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

3. realizacja celów i zadań statutowych LTF,

4. sporządzanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach przewidzianych budżetem,

5. prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz sporządzanie bilansów,

6. przyjmowanie nowych członków,

7. weryfikacja listy członków i ewentualne skreślenia z niej zgodnie z § 16 punkt 1.,

8. tworzenie i prowadzenie sekcji zainteresowań, oraz powoływanie w miarę potrzeby komisji kwalifikacyjnych i jury wystaw oraz konkursów, jak też delegowanie członków do komisji kwalifikacyjnej i jury na zaproszenie innych instytucji i stowarzyszeń,

9. organizowanie wystaw, konkursów, kursów szkoleniowych, odczytów i wieczorów autorskich,

10. zwoływanie Walnych Zebrań,

11. powoływanie delegatów do stowarzyszeń, których członkiem jest LTF,

12. zgłaszanie wniosków do stowarzyszeń, których członkiem jest LTF,

13. typowanie członków do odznaczeń, nagród i wyróżnień,

14. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych władz LTF.

§ 29

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. badanie i kontrola gospodarki finansowej LTF w tym budżetu, co najmniej raz w roku,

2. kontrola całokształtu działalności Zarządu w zakresie jej zgodności ze statutem,

3. złożenie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu, ocena Zarządu
i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. możliwość zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu wybierają przewodniczącego.

3. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie innych władz LTF.

§ 31

Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych
w stosunku do członków LTF w sprawach:

1. sporów pomiędzy członkami LTF, powstałych na tle działalności LTF,

2. prowadzenia dochodzeń/postępowań/ przeciwko członkom na wniosek Walnego Zebrania, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

3. naruszenia Statutu i podstawowych uchwał władz LTF.

§ 32

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1. upomnienie,

2. nagana,

3. nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa,

4. zawieszenie członka do 2 lat w prawach członkowskich,

5. wykluczenie ze stowarzyszenia.

Każde orzeczenie Sądu Koleżeńskiego winno być sporządzone na piśmie i dostarczone osobie karanej oraz Zarządowi pocztą lub osobiście.

§ 33

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

2. Odwołanie winno być wniesione do Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić. W razie potrzeby Walne Zebranie może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 34

Z przebiegu rozprawy Sąd Koleżeński sporządza protokół podpisany przez członków Sądu.


§ 35

Sąd Koleżeński działa na posiedzeniu jawnym, obwinionemu przysługuje prawo wyboru rzecznika spośród członków LTF.

§ 36

1. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego LTF ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu jako pełniącego obowiązki, na okres do najbliższego zebrania walnego.

2. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

V. Majątek i sposób zaciągania zobowiązań

§ 37

1. Majątek LTF stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki,
w tym niematerialne, tworzące fundusz stowarzyszenia.

2. 2. Majątek swój LTF uzyskuje z:
a. wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich,
b. zapisów, darowizn i spadków,
c. dochodów z majątku LTF
d. dotacji,
e. ofiarności publicznej,
f. innych wpływów, zgodnych z przepisami natury ogólnej w tym z praw autorskich do wydawnictw, strony internetowej, organizowanych konkursów i wystaw.

§ 38

1. Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne i majątkowe, muszą być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

Zmiana Statutu Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych  w warunkach określonych w § 20 – 25.

§ 40

1. Rozwiązanie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych w warunkach określonych w § 20 – 25.

2. W przypadku rozwiązania Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje 3 – 5 osobową Komisję Likwidacyjną.

§ 41

Statut Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga wchodzi w życie po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Statut LTF - dokument oryginalny

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Fotografia Miesiąca LTF”

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Prace na konkurs miesiąca należy przesyłać na adres:
kontaktltf@gmail.com
Temat powinien zawierać informacje:
imie_i_nazwisko_konkursLTF
W treści wiadomości należy podać dane do kontaktu.
REGULAMIN (POLSKI)

Wyniki konkursu
na fotografię miesiąca 2024:


Marzec 2024
Autor:
Tomasz Hens


Luty 2024
Autor:
Krzysztof Tollas


Styczeń 2024
Autor:
Wojciech Grzegorz Domagała


Zdjęcie Roku 2023
Autor:
Maciej Bonk


Grudzień 2023
Autor:
Rafał Goral


Listopad 2023 - wyróżnienie
Autor:
Wojciech Grzegorz Domagała


Październik 2023
Autor:
Andrzej Duszczenko

Zwycięskie fotografie z poprzednich
miesięcy można zobaczyć
w zakładce "Galeria LTF"